อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน 1.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 2.ความอยู่รอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน 3.ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้

ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เลขที่ 513 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-313531 แฟ็ซ์ 045-313531 อีเมลล์ bpp22@bpp.go.th

"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง    จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"

 พ.ต.อ.สุนทร  ประดิษฐ์แท่น

ผกก.ตชด.22

   

 

 

 

ประกาศผลการสอบ(ข้อเขียน)คัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวนตำแหน่ง ครู (ปท 1 ) ในสังกัด กก.ตชด.22 ประจำปีงบประมาณ 2558
https://goo.gl/clEmhd

 

ข่าวปักหมุด

*** ข่าวอื่นๆภายในหน่วย ***

>>>ผลการปราบปรามที่สำคัญ <<<

 

 

     แนะนำควรใช้     เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

พัฒนาและดูแลระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22