อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน 1.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 2.ความอยู่รอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน 3.ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้ Home

....................................................................................................................................                       

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมโครงการ  Big Cleaning Day อุบลเมืองสะอาด

คณะบัญชาการกองทัพไทย เยี่ยมหน่วย

พิธีการจัดการประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ลูกเสือ-เนตรนารี ของสำนักงานเขตการศึกษาเขต 1 ประจำปี 2559

ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์การข่าว

พิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิม และพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

พัฒนาและดูแลระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒