อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน 1.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 2.ความอยู่รอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน 3.ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้

ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เลขที่ 513 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-313536-7 แฟ็ซ์ 045-313531 อีเมลล์ bpp22@bpp.go.th

"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง    จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"

 

พ.ต.อ.อมร  ผ่องสมรูป

ผกก.ตชด.22

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้ 0

สัปดาห์ 111

เดือน 818

รวมทั้งหมด 5632

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

     ควรใช้ Internet Exploler10 ,Google Chrome หรือ Mozilla Firefox เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์

ประกาศ การซื้อการจ้าง

องค์ความรู้