อุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน 1.เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข 2.ความอยู่รอดของชาติและความผาสุกของประชาชนอยู่เหนือชีวิต และความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน 3.ตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม รับใช้ประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามารถพึ่งตนเองได้

กก.ตชด.22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) เลขที่ 513 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-313531 แฟ็ซ์ 045-313531 อีเมลล์ bpp22@bpp.go.th

"จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง    จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา"

 พ.ต.อ.สุนทร  ประดิษฐ์แท่น

ผกก.ตชด.๒๒

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบด้วย facebook<<<

 

  

 

 

 

..............................

 

>> ข่าวทั้งหมด <<

       >>ดูทั้งหมด<<

พัฒนาและดูแลระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22